Vi hjælper gerne med valuarvurderingen

- Brug vores ekspertise

Valuarvurdering København & Frederiksberg | PROAD

"Vi er af den overbevisning, at langvarige relationer tjener begge parter bedst. For at dette kan realiseres, arbejder vi for at etablere personlige kontakter til vores kunder, som baserer sig på en åben og ærlig dialog om, hvad kunden har brug for."

Med en valuarvurdering fra PROAD får i en sikkerhed for, at jeres ejendom er korrekt værdisat. Vi har stor praktisk erfaring i udfærdigelse af vurderinger af ejendommes markedsværdi som boligudlejningsejendomme.
 
På baggrund af en valuarvurdering vil andelsboligforeningen kende den aktuelle markedsværdi og dermed give grundlag for beregning af en korrekt andelskrone, optimere muligheder for belåning af ejendommen i forbindelse med forbedringer/ombygninger. Vi vurderer årligt ejendomme for ca. 100 andelsboligforeninger, og vi gør rigtig meget ud af at have et tæt og tillidsfuldt forhold til vores foreninger. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at mange af vores foreninger har vi haft i rigtig mange år, og det er vi stolte over.

 

Hvem laver en valuarvurdering?

Valuarvurderinger udføres af valuarer som er uddannede til at vurdere ejendomme. For at sikre så nøjagtig en vurdering som muligt, kan andelsboligforeninger vælge, en valuar som er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening eller som er uddannet DiplomValuar (DiplomValuar er den mest opdaterede valuaruddannelse vi har i Danmark).

Hos Property Advisers er vi både uddannet Ejendomsmæglere, Diplomvaluarer og MRICS.

I det følgende beskriver vi vores vurdering af, hvordan bestemmelsen skal forstås:

Foreninger, der anvender valuarvurdering til at værdiansætte ejendommen i andelsværdiberegningen, kan fastholde en valuarvurdering, der var indhentet og gyldig den 1. juli 2020. Dette sker i praksis på foreningens generalforsamling på det tidspunkt, hvor man normalt ville bruge en ny valuarvurdering for at have en gyldig andelsværdi frem til næste ordinære generalforsamling – altså inden den gamle valuarvurdering udløber. Det skal fremgå af regnskabet, hvis foreningen vælger at benytte en fastholdt vurdering i sin andelsværdiberegning.
 
Det fremgår af andelsboligforeningslovens § 5, stk. 3, at fastholdelsen kan ske i en ubegrænset periode, dog kun indtil foreningen den 1. juli 2020 eller senere vælger at anvende en ny vurdering som grundlag for fastsættelse af andelsværdier. Det er derfor vores vurdering, at muligheden for at fastholde på ubestemt tid er afhængig af, at foreningen ikke anvender en valuarvurdering indhentet efter 1. juli 2020 i andelsværdiberegningen.
 
Det skal bemærkes, at det også er ABF’s vurdering, at muligheden for at fastfryse en valuarvurdering på ubestemt tid bortfalder, hvis en forening efter 1. juli 2020 får udarbejdet og anvender en nyere valuarvurdering i sin andelsværdiberegning. Dette er også Boligministeriets opfattelse. Spørgsmålet om, hvorvidt fastfrysningen kan udskydes, må i sidste ende afgøres af lovgiver eller en domstol.

Hvad skal foreninger være opmærksomme på?

Det er vigtigt, at man i sin andelsboligforening vælger at benytte en valuar, som fastsætter en realistisk og markedskonform værdi på jeres ejendom. Der er desværre eksempler på valuarer, der blot giver en høj vurdering af ejendommen for at tilfredsstille foreningerne, de vurderer for.
Flere foreninger vælger ligeledes at få foretaget to uafhængige valuarvurderinger af ejendommen, når den skal vurderes. Dette er en god måde at få klarhed over niveauet for værdiansættelsen for sin valuarvurdering, da man kan se om vurderingerne stemmer nogenlunde overens med hinanden.

3 ting du bør tjekke når du vælger din valuar

  • Inden foreningen vælger en valuarvurdering som vurderingsmetode, bør foreningen undersøge, hvad der økonomisk set vil komme ud af at gå over til valuarvurdering som værdiansættelsesmetode.
  • Når foreningen vælger valuar, bør den kigge efter de mest anerkendte navne inden for branchen. Her bør man også se efter, om vurderingsmanden er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening.
  • Foreningen kan også spørge sit eventuelle administrationsselskab til råds i valg af valuar. De ved typisk, hvem bør bruge i branchen.


Fastfrysning af valuarvurdring

Andelsboligforeningslovens § 5, stk. 3 har siden 1. juli 2020 givet mulighed for, at en andelsboligforening kan fastholde sin valuarvurdering, hvis den vel at mærke var indhentet inden 1. juli 2020 og var under 18 måneder gammel på det tidspunkt. Der har siden været forskellige fortolkninger af, hvornår fastfrysning skal ske – og særligt,
om man må bruge en ny valuarvurdering udarbejdet efter 1. juli 2020, hvis man vil bevare muligheden for at fastfryse.

Ring for mere information

Ring gerne direkte til Torben Lund for yderligere information, eller hvis der er noget du gerne vil have uddybet vedrørende valuarvurdering på 28 40 05 22

Torben Lund

Torben Lund

Indehaver, Ejendomsmægler MDE, MRICS & MBA

------------------------------------------

  28 40 05 22

70 20 30 19

torben.lund@proad.dk

------------------------------------------