Valuarvurdering København & Frederiksberg | PROAD

Med en valuarvurdering fra PROAD får i en sikkerhed for, at jeres ejendom er korrekt værdisat.
Vi har stor praktisk erfaring i udfærdigelse af vurderinger af ejendommes markedsværdi som
boligudlejningsejendomme.
På baggrund af en valuarvurdering vil andelsboligforeningen kende den aktuelle markedsværdi
og dermed give grundlag for beregning af en korrekt andelskrone, optimere muligheder for
belåning af ejendommen i forbindelse med forbedringer/ombygninger.
Vi vurderer årligt ejendomme for ca. 100 andelsboligforeninger, og vi gør rigtig meget ud af at
have et tæt og tillidsfuldt forhold til vores foreninger. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at
mange af vores foreninger har vi haft i rigtig mange år, og det er vi stolte over.
Hvem laver en valuarvurdering:
Valuarvurderinger udføres af valuarer som er uddannede til at vurdere ejendomme. For at sikre
så nøjagtig en vurdering som muligt, kan andelsboligforeninger vælge, en valuar som er
medlem af Danks Ejendomsmæglerforening eller som er uddannet DiplomValuar (DiplomValuar
er den mest opdaterede valuaruddannelse vi har i Danmark).
Hos Property Advisers er vi både uddannet Ejendomsmæglere, Diplomvaluarer og MIRCS.
Hvad skal foreninger være opmærksomme på?
Det er vigtigt, at man i sin andelsboligforening vælger at benytte en valuar, som fastsætter en
realistisk og markedskonform værdi på jeres ejendom. Der er desværre eksempler på valuarer,
der blot giver en høj vurdering af ejendommen for at tilfredsstille foreningerne, de vurderer for.
Flere foreninger vælger ligeledes at få foretaget to uafhængige valuarvurderinger af
ejendommen, når den skal vurderes. Dette er en god måde at få klarhed over niveauet for
værdiansættelsen for sin valuarvurdering, da man kan se om vurderingerne stemmer
nogenlunde overens med hinanden.
3 ting du bør tjekke når du vælger din valuar
· Inden foreningen vælger en valuarvurdering som vurderingsmetode, bør foreningen
undersøge, hvad der økonomisk set vil komme ud af at gå over til valuarvurdering som
værdiansættelsesmetode.
· Når foreningen vælger valuar, bør den kigge efter de mest anerkendte navne inden for
branchen. Her bør man også se efter, om vurderingsmanden er medlem af Dansk
Ejendomsmæglerforening.
· Foreningen kan også spørge sit eventuelle administrationsselskab til råds i valg af
valuar. De ved typisk, hvem bør bruge i branchen.
Fastfrysning af valuarvurdring:
Andelsboligforeningslovens § 5, stk. 3 har siden 1. juli 2020 givet mulighed for, at en
andelsboligforening kan fastholde sin valuarvurdering, hvis den vel at mærke var indhentet
inden 1. juli 2020 og var under 18 måneder gammel på det tidspunkt.
Der har siden været forskellige fortolkninger af, hvornår fastfrysning skal ske – og særligt,
om man må bruge en ny valuarvurdering udarbejdet efter 1. juli 2020, hvis man vil bevare
muligheden for at fastfryse.
I det følgende beskriver vi vores vurdering af, hvordan bestemmelsen skal forstås:
Foreninger, der anvender valuarvurdering til at værdiansætte ejendommen i
andelsværdiberegningen, kan fastholde en valuarvurdering, der var indhentet og gyldig den
1. juli 2020. Dette sker i praksis på foreningens generalforsamling på det tidspunkt, hvor
man normalt ville bruge en ny valuarvurdering for at have en gyldig andelsværdi frem til
næste ordinære generalforsamling – altså inden den gamle valuarvurdering udløber.
Det skal fremgå af regnskabet, hvis foreningen vælger at benytte en fastholdt vurdering i sin
andelsværdiberegning.
Det fremgår af andelsboligforeningslovens § 5, stk. 3, at fastholdelsen kan ske i en
ubegrænset periode, dog kun indtil foreningen den 1. juli 2020 eller senere vælger at
anvende en ny vurdering som grundlag for fastsættelse af andelsværdier. Det er derfor vores
vurdering, at muligheden for at fastholde på ubestemt tid er afhængig af, at foreningen ikke
anvender en valuarvurdering indhentet efter 1. juli 2020 i andelsværdiberegningen.
Det skal bemærkes, at det også er ABF’s vurdering, at muligheden for at fastfryse en
valuarvurdering på ubestemt tid bortfalder, hvis en forening efter 1. juli 2020 får udarbejdet
og anvender en nyere valuarvurdering i sin andelsværdiberegning. Dette er også
Boligministeriets opfattelse. Spørgsmålet om, hvorvidt fastfrysningen kan udskydes, må i
sidste ende afgøres af lovgiver eller en domstol.”